"Dechovy orchestr Smetanova domu"
 
Nazev
 
Dechovy orchestr Smetanova domu
Sidlo
 
Smetanuv dum Litomysl, 570 01
tel.: 0464 / 3239
Zastupce
 
Vratislav Blazek
Fucikova 829
Litomysl
570 01
tel.: 0464 / 2010